فصلنامه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند از حامیان دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع به آدرس http://iaamm.iust.ac.ir  می باشد