مدیر مسئول


کوروش خورشیدی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

مهندسی مکانیک

سردبیر


شاهرخ حسینی هاشمی استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

معاون سردبیر


معین طاهری دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

مهندسی مکانیک

دبیر تخصصی


علی جباری دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

مهندسی مکانیک

دبیر تخصصی


مهدی مدبری فر دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


محمد سلیمان نژاد استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

شیمی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا فضلعلی دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


مهران شاه منصوری استاد، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

فیزیک

اعضای هیات تحریریه


سعید امینی استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان ، کاشان ، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


رضا تیموری فعال استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


ستار هاشمی استاد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مهندسی کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


مهدی محمدی مهر استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان ، کاشان ، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


احمد رضا قاسمی استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان ، کاشان ، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی نجفی زاده استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


شیرکو فاروقی استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی ارومیه ، ارومیه ، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


بهروز رحمانی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج ، یاسوج، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمانی دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

مهندسی کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


سید محمدحسین سیدکاشی استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران

مهندسی مکانیک

مدیر وب سایت


زیبا خرسندی مشاور نمایه سازی نشریات

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  • z-khorsandioffice.araku.ac.ir
  • 98-86-32622044

مدیر اجرایی


محسن قاسمی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

مدیر فنی


مهدی بهرامی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

مهندسی مکانیک