نمایه شدن فصلنامه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند در پایگاه دوآج
فصلنامه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی (Directory of Open Access Journals (DOAJ گردید.  DOAJ

مطالعه بیشتر

      فصلنامه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند از حامیان دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع به آدرس http://iaamm.iust.ac.ir  می باشد: 
      فصلنامه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند از حامیان دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع به آدرس http://iaamm.iust.ac.ir  می باشد

مطالعه بیشتر