اهداف فصلنامه:

  1. انتشار تازه‌ترین و آخرین پژوهش‌ها در زمینه تکنولوژی مواد نوین
  2. ترویج و اشاعه دانش مکانیک مواد نوین و هوشمند به بخش صنعت و مراکز تحقیقاتی

چشم‌انداز فصلنامه:

  1. ارتقاء جایگاه پژوهش در امر تحقیقات کاربردی مکانیک مواد نوین و هوشمند
  2. نشر و توسعه پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه مکانیک مواد هوشمند و پیشرفته
  3. بسترسازی برای تبادل نظر در زمینه مکانیک مواد هوشمند و پیشرفته
  4. ارتقاء سطح دانش علمی و تخصصی متخصصان و کارشناسان مهندسی مکانیک
  5. ترویج، ارتقاء و توسعه به کارگیری روش‌های نوین تکنولوژی مکانیک مواد هوشمند و پیشرفته