نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک اراک ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

10.61186/masm.2024.2019666.1090

چکیده

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP)، بر اساس تشکیل رادیکال های بسیار واکنش پذیر قادر به تخریب بسیاری از آلاینده های آلی نو ظهور مانند تتراسایکیلین در پساب‌ها هستند.در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته مبتنی برپروکسی منو‌سولوفات((PMS-AOP، حضور کاتالیست های هتروژن لازم است. در میان کاتالیست‌های هتروژن اکسید پروسکایت(به عنوان یک ماده پیشرفته) به دلیل قابلیت تنظیم ترکیبی در موقعیت‌های کاتیونی و پایداری ساختاری نویدبخش هستند. در این پژوهش نانو پودر پروسکایت LaMnO3 به روش سل-ژل همراه عوامل کمپلکس سنتز شد. سنتز کاتالیست با موفقیت انجام شد و همانطور که نتایج شناسایی خواص آن با استفاده ابزار های مختلف از جمله XRD، FESEM، EDS، BET، XPS وTG/DTG اثبات و نشان دادند. نهایتا عملکردنانو کاتالیست LaMnO3 در تخریب تتراسایکیلین در آب طی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته برای فعال‌سازی PMS بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد این روش برای تصفیه پساب‌های حاوی این آلاینده خطرناک بسیار مفید می باشد. نشان داده شده است که آلاینده تتراساکلین در پساب می تواند در 25 و 50ppm غلظت اولیه به ترتیب 62.7 70.2 درصد کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Catalytic Degradation of tetracycline in Aqueous Media via LaMnO3 Nanostructures in Advanced Oxidation Process

نویسندگان [English]

  • Faezeh Farzami 1
  • Alireza Fazlali 2
  • Meysam Soleymani 1

1 Chem. Eng. Dept. Arak University Arak Iran

2 Chem. Eng. Dept. Faculty of Eng. Arak University Arak Iran

چکیده [English]

Advanced oxidation processes (AOP), based on the formation of highly reactive radicals, are able to degrade many emerging organic environmental contaminants such as tetracycline (TC) in wastewater. In peroxymonosulfate(PMS)-advanced oxidation process(AOP), the presence of a Heterogeneous catalyst is required. Among of them, perovskite( as an advanced material) is promising due to its tunable composition in cationic positions and structural stability. In this research, LaMnO3 perovskite nanocatalyst was synthesized by sol-gel method via complex agents. the LaMnO3 nanoparticles were successfully prepared, as proven using different spectroscopic techniques including XRD, FESEM, EDS, BET, XPS and TG/DTG. Finally, the performance of LaMnO3 nanoparticles in degrading tetracycline in water during advanced oxidation process for PMS activation was investigated. The results shows that this method is very good for treatment of wastewater containing this dangerous pollutant. It is shown the tetracycline pollutant in the wastewater can be reduced from 25 and 50 ppm by 62.7% and 70.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perovskite
  • Peroxymonosulfate
  • Tetracycline
  • Nano catalyst