نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک، اراک، ایران،

10.61186/masm.3.4.412

چکیده

توسعه استفاده از کامپوزیت‌های تقویت شده همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی درصنایع مختلف ازجمله هوافضا،‌‌‌‌‌زیست‌پزشکی‌و سازه‌ها موجب افزایش بررسی فرآیند‌های تولید گردیده است. ازتقویت کامپوزیت‌های پلی‌پروپیلن با الیاف طبیعی کنف یک راهکار پیشنهادی در جهت حفظ محیط‌زیست همچنین بهبود کیفیت کامپوزیت خواهد بود. بر این مبنا لازم است تاثیر پارامترهای اثرگذار بر فرآیند ساخت و تولید کامپوزیت‌های تقویت‌شده با الیاف کنف موردمطالعه قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از معادلات رگرسیون خطی موجود به بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مختلف اثرگذار بر استحکام کششی، مقاومت خمشی و مقاومت ضربه‌ای پرداخته شده است. اثر پارامترهای دمای قالب‌گیری، فشار فشرده‌سازی و زمان فشرده‌سازی با بهره‌گیری از روش آنالیز حساسیت ای-فست بررسی گردیده است. دمای قالب‌گیری با بیشترین میزان تأثیر نسبت به سایر متغیرها به‌عنوان تأثیرگذارترین متغیر بر فرآیند قالب‌گیری فشاری تعیین می‌گردد. پارامتر فشار فشرده‌سازی و زمان فشرده‌سازی پس از پارامتر ذکرشده به ترتیب دومین و سومین پارامتر تأثیرگذار شناخته می‌شوند. اهمیت و تأثیر متغیرهای تعریف‌شده در فرآیند قالب‌گیری فشاری، در ایجاد کیفیت و خواص مکانیکی مطلوب موردتوجه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective parameters on the mechanical properties of composites reinforced by jute fiber in the compression molding process

نویسندگان [English]

  • Moein Taheri 1
  • Fereshteh Ghane 2

1 Department of mechanical engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

2 Bachelor. Student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

The development of the use of reinforced composites, as well as the increasing progress of technology in various industries, such as aerospace, biomedicine, and structures, has increased the investigation of production processes. Reinforcement of polypropylene composites with natural jute fibers is a suggested solution to protect the environment and also improve the quality of the composite. On this basis, it is necessary to study the effect of the influencing parameters on the manufacturing process of composites reinforced with jute fibers. In this research, by using existing linear regression equations, the sensitivity analysis of various parameters affecting tensile strength, flexural strength, and impact strength has been investigated. The effect of molding temperature parameters, compression pressure and compression time has been investigated using the E-fast sensitivity analysis method. Molding temperature is determined as the most influential variable in the compression molding process with the greatest impact compared to other variables. Compression pressure parameter and compression time are known as the second and third influential parameters after the mentioned parameter. The importance and influence of defined variables in the compression molding process will be considered in creating the desired quality and mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced composite
  • Jute fiber
  • Sensitivity analysis
  • Compression molding
  • Mechanical properties