نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

سیکلون‌ها دستگاه‌هایی هستند که برای جدا‌سازی دو یا چند فاز از یکدیگر بکار می‌روند. سیکلون‌ها سیستم‌های جمع‌آوری ذرات مبتنی بر نیروی گریزازمرکز هستند که از اثر گردبادی برای جداکردن ذرات جامد از جریان گاز استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر ۵ پارامتر ورودی سیکلون که شامل ارتفاع ورودی، عرض ورودی، قطر خروجی، ارتفاع کل سیکلون و ارتفاع بدنه سیکلون بر دو پارامتر خروجی شامل افت فشار و قطر برشی است، از طریق معادله رگرسیون آنها و آنالیز حساسیت آماری سوبل پرداخته شده است. تاکنون تأثیر این ۵ پارامتر بر روی این خروجی‌ها از طریق آنالیز حساسیت آماری سوبل بررسی نشده است. نتایج نشان می‌دهد که به ترتیب عرض ورودی با 40%، ارتفاع ورودی با 36% و قطر خروجی با 24% بیشترین تأثیر را روی افت فشار داشته‌اند و ارتفاع سیکلون و ارتفاع بدنه تأثیری بر افت فشار نداشته‌اند. از طرفی عرض ورودی با 40%، ارتفاع ورودی 38%، ارتفاع کل سیکلون 12% و ارتفاع بدنه سیکلون با 10%، به ترتیب بیشترین تأثیر را روی قطر برشی داشته و قطر خروجی سیکلون تأثیری روی قطر برشی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance analysis in square cyclones using Sobol statistical sensitivity analysis method

نویسندگان [English]

  • Rasoul Derakhshanfard 1
  • Ali Nourali 2
  • Moein Taheri 3
  • Hamed Safikhani 4

1 Master student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran,

2 Master student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

3 Department of mechanical engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

4 Associate Professor of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Cyclones are devices used to separate two or more phases from each other. Cyclones are centrifugal particle collection systems that use the effect of a tornado to separate solid particles from the gas stream. The purpose of this article is to investigate the effect of 5 inlet parameters including inlet height, inlet width, outlet diameter, total cyclone height and body cyclone height on both pressure outlet and cut-off diameter. These parameters have not yet been investigated by Sobel analysis. In this article, the effect of 5 cyclone inlet parameters including inlet height, inlet width, outlet diameter, total cyclone height and cyclone body height on two outlet parameters including pressure drop and shear diameter was investigated through their regression equation and Sobel statistical sensitivity analysis. So far, the effect of these 5 parameters on these outputs has not been investigated through Sobel statistical sensitivity analysis. The results show that inlet width with 40%, inlet height with 36% and outlet diameter with 24% had the greatest effect on pressure drop, respectively, and the height of the cyclone and the square height of the body had no effect on pressure. On the other hand, the inlet height with 40%, the inlet height with 38%, the height of the cyclone with 12% and the body height of the cyclone with 10% have the greatest effect on the shear diameter, respectively, and the cyclone outlet diameter has no effect on the cut-off diameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Square cyclone
  • Experiment design
  • Sensitivity analysis
  • Sobol