نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

چکیده

در این مقاله، پایداری دینامیکی یک ورق نازک مستطیلی تحت عبور متناوب جسم‌های‌ صلب نوسان‌کننده بررسی شده است. هر دو انتهای جسم صلب از طریق سیستم تعلیق به یک چرخ متصل می‌شوند. با استفاده از روش مودهای فرضی، معادلات حاکم استخراج می‌شوند. عبور متناوب جسم‌های متحرک در امتداد یک مسیر مستقیم بر روی سطح ورق، منجر به یک سیستم دینامیکی با ضرایب متناوب می‌شود. تئوری فلاکه به عنوان یک روش عددی برای بدست آوردن نواحی پایدار و ناپایدار در صفحه‌ی پارامترها به کارگرفته می‌شود. با درنظرگرفتن مدل جسم متحرک نقطه‌ای، اثر مدلسازی جسم متحرک بر روی نتایج آنالیز پایداری نیز بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که سختی و میرایی سیستم تعلیق، نسبت جرم چرخ‌ها به جرم کل جسم، طول جسم صلب و روش متفاوت در مدل‌سازی جسم متحرک بر روی نواحی پایدار و ناپایدار سیستم کاملا موثر هستند. شبیه‌سازی عددی جابجایی نقطه‌ی میانی ورق، دقت نتایج بدست آمده را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Instability Analysis of Rectangular Plates under Periodic Passage of Oscillating Rigid Bodies

نویسنده [English]

  • Mehran Ghomeshi Bozorg

Department of Mechanical Engineering, Faculty, Jundi Shapur University of Technology, Dezful, Iran.

چکیده [English]

In this paper, the dynamic stability of a thin rectangular plate under the periodic passage of oscillating rigid bodies is studied. Each of the two ends of a rigid body is connected to a wheel through a suspension system. Using the assumed-mode method, the governing equations are derived. The periodic passing of moving objects along a straight path on the surface of the plate results in a dynamic system with periodic coefficients. The Floquet theory is employed as a numerical method to obtained stable and unstable zones of parameters plane. Considering the point moving object model, the effect of moving object modeling on the stability analysis results is also investigated. The results indicate that the stiffness and damping of the suspension system, the mass ratio of the wheels to the whole rigid body, the rigid body’s length and the moving object modeling method are very effective on domains stability and instability of the system. Numerical simulations of the plate middle point verify the accuracy of the obtained results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plate
  • Oscillating Rigid Body
  • Stability Analysis
  • Floquet Theory