نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، شهر اراک، ایران

3 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، شهر اراک، ایران

چکیده

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی یک روش حالت جامد است که برای اصلاح سطح، بهبود خواص مکانیکی و تولید کامپوزیت استفاده می‌گردد. در این پژوهش به بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر کامپوزیت‌‌سازی سطحی آلیاژ AZ31B/CNT با نانولوله‌های کربنی، به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و با استفاده از آنالیز حساسیت سوبل پرداخته شده است. پارامترهای ورودی در این پژوهش، سرعت پیشروی، سرعت چرخش، درصد وزنی نانولوله‌های کربنی و تعداد پاس‌های جوشکاری و همچنین خروجی‌های در نظر گرفته شده شامل سختی و کاهش وزن بوده است. به منظور تحلیل و واکاوی نتایج، از آنالیز حساسیت سوبل برای بررسی تاثیر کیفی و کمی ورودی‌ها بر خروجی‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که به ترتیب، درصد وزنی نانولوله‌های کربنی، سرعت چرخش، تعداد پاس‌های جوشکاری و سرعت پیشروی بر سختی تاثیرگذار است. همچنین درصد وزنی نانولوله‌های کربنی، سرعت چرخش، تعداد پاس‌های جوشکاری و سرعت پیشروی بر کاهش وزن نیز تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of turbulent friction process parameters on the surface mechanical properties of AZ31B/CNT nanocomposite using Sobel sensitivity analysis

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mansouri 1
  • Hasan Hooshangi 2
  • Milad Salehi 3

1 Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Arak University. Arak, Iran

2 BSc student

3 Department of Mechanics, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

The perturbation friction process is a solid state method used to modify the surface, improve mechanical properties, and produce composites. In this research, the effect of effective parameters on the surface compositing of AZ31B / CNT alloy with carbon nanotubes has been investigated by the frictional perturbation process method and Sobel sensitivity analysis. Input parameters in this study were advance speed, rotation speed, weight percentage of carbon nanotubes and number of welding passes, as well as considered outputs including hardness and weight loss. In order to analyze the results, Sobel sensitivity analysis has been used to investigate the qualitative and quantitative impact of inputs on outputs. The results of this study showed that the weight percentage of carbon nanotubes, rotation speed, number of welding passes and advancement speed affect hardness, respectively. The weight percentage of carbon nanotubes, the rotation speed, the number of welding passes and the advancing speed also affect the weight loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • friction stir
  • process؛ Sensitivity analysis؛ Sobel sensitivity analysis؛ Nano composite