نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آلبرتا، آلبرتا، کانادا

چکیده

در مقاله‌ی حاضر به بررسی برداشت انرژی از تیر های ناهمگن با لایه پیزوالکتریک با استفاده از تئوری‌های اصلاح شده پرداخته شده است. شرایط مرزی‌ کلاسیک متفاوتی که ترکیب حالات مختلف گیردار، آزاد و ساده می‌باشد برای تیر لحاظ شده است. خواص سازه پایه بصورت توانی در راستای ضخامت تغییر می‌کند به طوریکه با تغییر پارامتر توانی درصد‌های حجمی متفاوتی از سرامیک و فلز در مدلسازی لحاظ می‌گردد. با استفاده از یک فرمولاسیون عمومی، مدل‌های تیر مختلفی از قبیل اویلر- برنولی، نمایی، مثلثاتی، هایپربولیکی و مرتبه پنج درنظرگرفته شده است. مدل‌های اصلاح شده مورد استفاده در این پژوهش قادر به لحاظ کردن اینرسی‌های دورانی و تغییر شکل‌های برشی عرضی می‌باشند. ارتعاشات سازه متاثر از تحریک هارمونیک پایه می‌‌باشد و همچنین دو نوع دمپینگ سازه‌ای و لزج برای تیر مدلسازی شده است. با استفاده از بسط مودال، جابجایی عرضی تیر ناشی از تحریک بدست می‌آید و سپس توان، جریان و ولتاژ خروجی محاسبه می‌شود. در قسمت تحلیل به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر مشخصات ارتعاشی و برداشت انرژی سیستم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Piezoelectric Energy Harvesting from Functionally Graded Beams Using Modified Shear Deformation Theories

نویسندگان [English]

  • Korosh Khorshidi 1
  • Mahdi Karimi 2
  • Mehdi Rezaeisaray 3

1 Department of Mechanical Engineering, Arak University, Arak, 38156-88349, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Arak University, Arak, 38156-88349, Iran

3 Mechanical Engineering Department, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

چکیده [English]

In the current paper, the piezoelectric energy harvesting of inhomogeneous beams based on modified beam models is studied. Different classical boundary conditions, which are combination of free, simply and clamped, are contemplated for the structure. The beam mechanical properties are assumed to vary based on the power law along the thickness direction in which volume fractions of the ceramic and metal part can be adjusted using FG parameter. Here, various beam theories such as Euler-Bernoulli, exponential, trigonometric, hyperbolic and fifth-order are modelled using a unified formulation. These beam theories are capable of catching rotary inertia effects and transverse shear deformations. The vibrational performance of the beam is affected by the harmonic vibrations of the base. Additionally, two different dampings including structural damping and viscous damping are modelled in the current formulation. Transverse deflection of the beam is obtained using modal expansion and then electrical power, current and voltage outputs are calculated. Ultimately, in the discussion section, the impacts of different parameters on the vibration and energy harvesting of the beam are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy harvesting
  • Functionally graded
  • Modified theories
  • Piezoelectric