نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

3 استادیار،پژوهشکده فناوری‌های نو، پژوهشکده مهندسی مواد و فناوری های پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

همواره انرژی یکی از نیازهای بشر بوده است ودر حال حاضر انرژی الکتریکی جزیی از ملزمات زندگی روزانه بشر شده است. یکی از راه های تامین انرژی، تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریسیته با استفاده از ژنراتورهای تریبوالکتریک می باشد. در این مقاله سعی شده اصول کاری این ژنراتورها بحث و راه حلی برای بهبود عملکرد آن و همچنین ارائه ساختار جدید برای استفاده از آن مطرح گردد. مهمترین تحقیقات در زمینه عملکرد، شامل بهبود مواد، بهبود هندسه سطح، بهبود ساختار و ... می گردد. در این تحقیق تاثیر دو پارامتر بر تولید الکتریسیته بررسی شدکه شامل میزان زبری سطح مختلف و زاویه قرارگیری دو صفحه غیرهمجنس بود. خروجی شامل ولتاژ برای زوایای مختلف قرار گیری دو سطح اصلاح شده نسبت به هم شامل یک سطح PVC و سطح دیگر آلومینیم مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید ولتاژ تولیدی برای نسبت قرارگیری دو صفحه با زاویه پولیش غیر صفردرجه در شماره های مختلف کاغذ سنباده نسبت به حالت قرارگیری صفر درجه در تحقیقات پیشین، بهبود قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت با افزایش زبری دو سطح و افزایش زبری می توان الکتریسیته بیشتری تولید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication and Evaluation Energy Harvesting based on Smart Triboelectric Material

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gohari 1
  • Hassan Masoomi 2
  • Rooholah Bagherzadeh 3

1 Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran

3 Assistant Professor, New Technologies Research Center, Advanced Textile Materials and Technology Research Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the ways to convert mechanical energy into electricity is the use of triboelectric generators. In this paper, we have tried to discuss the principles of these generators and improve their performance, as well as present new structures for their use. The most important research on improving performance, including improving materials, improving surface geometry, improving structures, and more. A solution is proposed to improve the surface geometry, which involves changing the angle of the double-corrected surface by sandpaper with different grit sizes. The output voltage was investigated for different angles of adjustment of the two modified tribo surface relative to each other, including a PVC surface and another surface of aluminum. It was found that the produced voltage for the two-page placement ratio with non-zero polishing angle in different grit sizes of sandpaper was significantly improved in comparison with zero-degree mentioning in previous studies. Next studies will follow applications of this technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy harvesting
  • triboelectric
  • microstructure