نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر فرایند تغییر شکل پلاستیک شدید اکستروژن در کانال‌های زاویه‌دار پیچشی صفحه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا طراحی آزمایش فرایند با استفاده از روش رویه‌پاسخ صورت گرفته است و چهار متغیر ورودی اصلی و اثرگذار روی فرایند تحت عنوان، زاویه‌پیچش، شعاع، زاویه‌کانال و ضریب‌اصطکاک استخراج شده و معادلات رگرسیون هر یک از آن‌ها برای خواص مکانیکی نمونه‌های تولید شده از این روش بدست آورده شده است. با استفاده از آنالیز حساسیت که امروزه در تولید قطعات و صنعت بسیار کاربردی است و با بهره‌گیری از آن می‌شود کیفیت قطعات تولید شده را تا میزان بسیار بالایی بهبود بخشید و هزینه‌های تولید را تا سطح زیادی کاهش داد، اثر متغیرهای ورودی را بر روی کرنش پلاستیک قطعات بررسی شده است. دراین مقاله کرنش میانگین و بیشینه و نیروی بیشینه که تحت تأثیر این متغیرهای ورودی تعریف شده‌اند بااستفاده از روش آنالیز حساسیت آماری ای-فست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل انجام شده نشان می‌دهد که کرنش میانگین تنها تحت تأثیر مقادیر زاویه‌ای پیچش و کانال قرار دارد، اما کرنش بیشینه تحت تأثیر ضریب اصطکاک قرار گرفته‌است و یک رابطه‌ی خطی مستقیم با تغییرات آن دارد. نیروی بیشینه نیز در یک حالت متعادل از تأثیر متغیرها قرار گرفته‌است. همچنین اثر کمی مقادیر زاویه پیچش 52% و زاویه کانال 48% بر روی کرنش میانگین و ضریب اصطکاک با میزان 86% و زاویه پیچش با %42 بیشترین تأثیر را بر روی کرنش و نیروی بیشینه گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Severe Plastic Deformation Process Based on E-Fast Sensitivity Analysis to Optimize Parameters

نویسنده [English]

  • Seyed Hasan Bathaee

Department of Manufacturing Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, the optimization of effective parameters on the process of severe plastic extrusion deformation in the torsional angular channels of the plate is investigated. Initially, the process test was designed using the response procedure method, and four main and influential input variables on the process, torsion angle, radius, channel angle, and coefficient of friction, were extracted, and the regression equations of each for the mechanical properties of the samples produced by this method. Using sensitivity analysis, which is very useful in the production of parts and industry today, and by using it, the quality of manufactured parts can be greatly improved and production costs can be reduced to a large extent, the effect of input variables on plastic strain Parts checked. In this paper, the mean and maximum strain and maximum force, which are defined under the influence of these input variables, have been investigated and analyzed using the e-Fast statistical sensitivity analysis method. The results of the analysis show that the mean strain is affected only by the values of torsional and channel angles, but the maximum strain is affected by the coefficient of friction and has a direct linear relationship with its changes. The maximum force is also in a balanced state from the effect of the variables. Also, the quantitative effect of torsion angle of 52% and channel angle of 48% on mean strain and coefficient of friction with 86% and torsion angle with 42% had the greatest effect on the strain and maximum force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity Analysis
  • E-fast Statistical Method
  • Extreme plastic deformation
  • Extrusion in Angled channels