نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

2 گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک اراک ایران

3 گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک

10.61186/masm.2024.2026490.1109

چکیده

در این پژوهش تأثیر افزودن درصد‌های مختلف اکسیدگرافن به رزین پایه پلی‌آمید و تأثیر جهات چاپ مختلف بر خواص مکانیکی نمونه‌های چاپ سه‌بعدی شده مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا ۳/۰ و ۷/۰ درصد نانوذرات اکسیدگرافن در ماتریس مخلوط شدند. نمونه‌های پلیمری خالص و کامپوزیتی با درصدهای مختلف اکسیدگرافن به روش استریولیتوگرافی (پردازش نور دیجیتال) در سه جهت چاپ شدند. خواص مکانیکی نمونه‌ها با استفاده از آزمونهای کشش، ضربه و سختی‌سنجی ارزیابی گردید. جهت بررسی سطوح شکست نمونه‌ها، میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمونهای خواص مکانیکی حاکی از افت استحکام با افزودن نانوذرات اکسید گرافن می‌باشد. با افزایش نانو ذرات اکسید گرافن استحکام قطعات به میزان 30 درصد کاهش یافت. از طرفی در نمونه‌های پلیمری خالص به میزان 12 درصد تفاوت در استحکام کششی وجود داشت که با افزودن نانو ذرات این میزان به 17 درصد رسید. بررسی‌های میکروسکوپی، تشکیل کلوخه‌های نانوذرات اکسیدگرافن در نمونه‌های کامپوزیتی را نشان داد که منجر به تمرکز تنش و ترک شده است. بر این اساس جهت چاپ، تأثیر به سزایی بر خواص مکانیکی نمونه‌های چاپ شده دارد. در بین نمونه‌های پلیمری خالص، نمونه چاپ شده در جهت تخت و در بین نمونه‌های کامپوزیتی، نانوکامپوزیت‌های چاپ شده در جهت عمودی بهترین خواص مکانیکی را نشان دادند. افزودن نانوذرات اکسیدگرافن به رزین و افزایش درصد نانوذرات در جهت چاپ روی لبه منجر به کاهش سختی نسبت به نمونه پلیمری خالص شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigations of the Mechanical Properties of DLP 3D Printed Graphene/Poly-Amide Composites in different printing directions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Velashjerdi 1
  • Meysam Soleymani 2
  • yasman moghadas zadeh 3

1 Department of Material science and Engineering, Arak University, Arak

2 Chem, Eng. Dept. Arak University Arak Iran

3 Department of Material science and Engineering, Arak University, Arak

چکیده [English]

In this research, the effect of adding different percentages of graphene oxide to polyamide and the effect of different printing directions on the mechanical properties of 3D printed samples were investigated. At first, 0.3% and 0.7% of graphene oxide nanoparticles were mixed in the matrix. Pure and composite polymer samples with different percentages of graphene oxide were printed by stereolithography in three directions. The mechanical properties of the samples were evaluated using tensile, impact and hardness tests. A scanning electron microscope was used to check the fracture surfaces of the samples. The results of the mechanical properties tests indicate a decrease in strength with the addition of go nanoparticles. With the increase of graphene oxide nanoparticles, the strength of the parts decreased by 30%. On the other hand, there was a 12% difference in tensile strength in pure polymer samples, which reached 17% with the addition of nanoparticles. Microscopic investigations showed the formation of clusters of graphene oxide nanoparticles in the composite samples, which led to stress concentration and cracking. Based on this, the printing direction has a significant effect on the mechanical properties of the printed samples. Among the pure polymer samples, the sample printed in the flat direction and among the composite samples, the nanocomposites printed in the vertical direction showed the best mechanical properties. Adding graphene oxide nanoparticles to the resin and increasing the percentage of nanoparticles in the direction of printing on the edge led to a decrease in hardness compared to the pure polymer sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital light proccesing
  • graphene oxide
  • mechanical properties