نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هوافضا، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک/ دانشگاه سمنان

3 گروه هوافضا، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

5 گروه مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتعاشات پوسته های استوانه ای چند لایه الیاف-فلزی آلومینیوم با لایه های تعبیه شده پیزوالکتریک که دارای اندرکنش سیال-سازه است بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدی می پردازد. با استفاده از رویکرد فضای حالت معادلات حرکت برای شرایط مرزی تکیه گاهی ساده بدست آمدند. فرکانس های طبیعی پوسته استوانه چند لایه فیبر فلز شامل سیال محرک با حل معادله فرکانس ویژه حاصل شدند. اثر پارامترهای مختلف مثل طول به شعاع، سرعت سیال، عدد موج محیطی و شعاع به ضخامت برای آلومینیوم تقویت شده با الیاف کربن مورد بررسی قرار گرفت. نسبت حجمی کامپوزیت/فلز ثابت در نظر گرفته شد. تاکنون پژوهشی بروی پوسته های استوانه ای چند لایه الیاف-فلزی آلومینیوم با لایه های تعبیه شده پیزوالکتریک که دارای اندرکنش سیال-سازه انجام نشده است . موضوع بسیار جدیدی است. مطابقت و همگرایی نتایج پژوهش حاضر با مقایسه نتایج فرکانس های طبیعی گزارش شده در ادبیات تائید گردید و بیانگردقت بالای نتایج حاصل از این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of fluid-structure interaction on the vibrations of fiber-metal laminated cylindrical shells bonded by piezoelectric actuator and sensor layer

نویسندگان [English]

 • morteza khademi-kouhi 1
 • Ahmad Ghasemi Ghale-Bahman 2
 • amin Farrokh Abadi 3
 • Mohammad Reza Mohammad Aliha 4
 • Mahmoud Jedi 5

1 Department of Aerospace, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Faculty of Mechanical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran

3 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares, Tehran, Iran

4 Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

5 Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research examines the vibrations of multi-layer aluminum-metal fiber cylindrical shells with embedded piezoelectric layers that have fluid-structure interaction based on the three-dimensional elasticity theory. Using the state space approach, the equations of motion for simple support boundary conditions were obtained. The natural frequencies of the multi-layer metal fiber cylindrical shell containing the driving fluid were obtained by solving the special frequency equation. The effect of different parameters such as length to radius, fluid velocity, ambient wave number and radius to thickness was investigated for aluminum reinforced with carbon fibers. The volume ratio of composite/metal was considered constant. So far, no research has been done on multi-layered aluminum fiber-metal cylindrical shells with embedded piezoelectric layers that have fluid-structure interaction. It is a very new topic. The consistency and convergence of the results of this research was confirmed by comparing the results of natural frequencies reported in the literature, and the high accuracy of the results of this research is expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vibration"
 • Cylindrical Shell
 • Fiber- Metal Laminate"
 • Elasticity Theory"
 • "
 • FEM"