نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد‌، گروه مهندسی ساخت‌وتولید ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مهندسی ساخت‌وتولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبول که مبتنی بر واریانس است، به بررسی 11 فاکتور تأثیرگذار بر روی بهینه‌سازی مسیر بارگذاری فرایند هیدروفرمینگ پرداخته شده است. سپس امکان‌سنجی و صحت‌سنجی نتایج با روش‌های دیگر بهینه‌سازی مانند اجزای محدود و همچنین روش تجربی گزارش شده است. فاکتورهای ورودی شامل، فشار انبساط، فشار نهایی، زمان تسلیم، زمان انتهای انبساط، جابه‌جایی میانی سنبه محوری، جابه‌جایی نهایی سنبه محوری، زمان جابه‌جایی میانی سنبه محوری، موقعیت اولیه سنبه متقابل، موقعیت نهایی سنبه متقابل، زمان شروع حرکت سنبه متقابل و زمان توقف سنبه متقابل در نظر گرفته شده‌اند، سپس تأثیر هر یک از آن‌ها بر روی ضخامت کمینه و ارتفاع بیشینه در مسیر بارگذاری فرایند هیدروفرمینگ برای تولید اتصالات T به تفضیل مورد بررسی و گزارش قرار داده شده است.اندازه مقادیر بهینه از نظر کمی و کیفی برای هر 11 فاکتور ورودی به‌ دست آمده و براساس مسیرهای بارگذاری محاسبه شده‌ اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of hydroforming process loading paths based on experimental and improvement based on Sobol sensitivity analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Bathaee 1
  • Mohammad Sabzevari 2
  • Hasan Moslemi Naeini 3

1 Department of Manufacturing Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, using the Sobol sensitivity analysis method, which is based on variance, 11 factors affecting the optimization of the loading path of the hydroforming process are investigated, then the feasibility and validation of the results with other optimization methods such as finite element and experimental method are reported. Is Input factors include, expansion pressure, final pressure, yield time, end of expansion time, intermediate mandrel displacement, final mandrel displacement, intermediate mandrel displacement time, initial position of reciprocating mandrel, final position of reciprocating mandrel, start time of reciprocating mandrel and time The stops of the reciprocating mandrels are considered, then the effect of each of them on the minimum thickness and maximum height in the loading path of the hydroforming process to produce T-joints is investigated and reported in detail. Quantitatively and qualitatively, the optimal values are obtained for each of the 11 input factors and are calculated based on the loading paths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroforming process
  • sensitivity analysis
  • Sobol method
  • regression