معادله مشخصه دقیق فرکانسی و شکل مودها برای ارتعاشات عرضی تیر اویلر برنولی غیر یکنواخت و غیر همگن با شرایط مرزی غیر کلاسیک کلی در دو انتها

کامیار حسینی هاشمی؛ روح الله طالبی؛ شهریار حسینی هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.52547/masm.3.1.1

چکیده
  در این پژوهش، معادله مشخصه فرکانسی برای برخی از تیرهای غیر یکنواخت و همگن بر اساس تئوری تیر اویلر-برنولی به صورت تحلیلی بسته ارایه شده است. تیر در دو انتها حامل اجرام با حروج از مرکز، ممان اینرسی جرمی و قیود الاستیکی خطی و چرخشی است. از اینرو معادله مشخصه تحلیلی بسته قابلیت ارایه پارامتر های فرکانسی را برای طیف وسیعی از شرایط مرزی غیرکلاسیک ...  بیشتر

تحلیل کمانش نانو ورق هدفمند تک جهته مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح

کوروش خورشیدی؛ مهدی بهرامی؛ محسن قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

چکیده
  در مقاله حاضر، کمانش نانو ورق‌های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بررسی شده است. به منظور تعریف خواص مواد از مدل موری-تاناکا بهره برده شده است که بر اساس این مدل خواص به طور پیوسته در راستای ضخامت تغییر می‌کند. میدان جابجایی با استفاده از تئوری‌های تغییر شکل برشی اصلاح‌شده بدست آمده‌اند که در این تئوری‌ها بر خلاف تئوری ...  بیشتر