اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کوروش خورشیدی

مهندسی مکانیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=544
k-khorshidiaraku.ac.ir
98-86-32625720
0000-0002-7321-972X

h-index: 14  

سردبیر

شاهرخ حسینی هاشمی

مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/970/hoseini-hashemi
shhiust.ac.ir
98-21-77240540-50
0000-0003-2352-0204

h-index: 42  

معاون سردبیر

معین طاهری

مهندسی مکانیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=541
m-taheriaraku.ac.ir
98-86-32625724
0000-0001-6583-3925

h-index: 14  

دبیر تخصصی

علی جباری

مهندسی مکانیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=542
a-jabbariaraku.ac.ir
98-86-32625722

h-index: 8  

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مهندسی مکانیک استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=13401
m-sheykholeslamiaraku.ac.ir
98-86-32625722
0000-0003-0735-0225

h-index: 5  

مهدی مدبری فر

مهندسی مکانیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=540
m-modabberifararaku.ac.ir
98-86-32625724
0000-0003-0912-079X

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

محمد سلیمان نژاد

شیمی استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=366
m-solimannejadaraku.ac.ir
98-86-32627526
0000-0003-0617-8689

h-index: 31  

علیرضا فضلعلی

مهندسی شیمی دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=518
a-fazlaliaraku.ac.ir
98-86-32622000
0000-0001-8970-2479

h-index: 18  

مهدی محمدی مهر

مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان ، کاشان ، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/mmohammadimehr/fa
mmohammadimehrkashanu.ac.ir
98-31-5591343
0000-0002-1723-9806

h-index: 28  

یوسف حجت

مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/~yhojjat
yhojjatmodares.ac.ir
98-21-82883364
0000-0002-0397-7808

h-index: 18  

احمد رضا قاسمی

مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان ، کاشان ، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/ghasemi/fa
ghasemikashanu.ac.ir
98-31-55913430
0000-0003-0529-2092

h-index: 19  

محمد مهدی نجفی زاده

مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک، ایران

faculty.iau-arak.ac.ir/mm-najafizadeh/fa
m-najafizadehiau-arak.ac.ir
98-86-34134025
0000-0002-1902-7399

h-index: 18  

شیرکو فاروقی

مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی ارومیه ، ارومیه ، ایران

uut.ac.ir/page.php?slct_pg_id=936&sid=3&slc_lang=fa
sh.farughiuut.ac.ir
98-441-3980275
0000-0002-6489-0562

بهروز رحمانی

مهندسی مکانیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج ، یاسوج، ایران

yu.ac.ir/index.aspx?pageid=2618&g=9&p=1&showitem=29
b_rahmaniyu.ac.ir
078-3100-5168
0000-0003-1898-3263

h-index: 8  

ستار هاشمی

مهندسی کامپیوتر استاد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ece.shirazu.ac.ir/~s-hashemi
s-hashemishirazu.ac.ir
021-88117220
0000-0001-6981-8810

h-index: 24  

مدیر وب سایت

زیبا خرسندی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی مشاور نمایه سازی نشریات

z-khorsandioffice.araku.ac.ir
98-86-32622044

ویراستار ادبی

محسن قاسمی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

ghasemimohsen2080yahoo.ac.ir
98-86-32625720

مدیر فنی

مهدی بهرامی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

mahdi.bahrami558gmail.ac.ir
98-86-32625720