نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان

2 دانشجو

چکیده

یکی از جذاب ترین روش های ماشینکاری مدرن، ماشینکاری تخلیه الکتریکی است که در اواخر دهه 1960 معرفی شد. ماشینکاری تخلیه الکتریکی با سیم کاربردهای مختلفی دارد، از جمله ماشینکاری با دقت بالا در تمام مواد رسانا مانند فلزات، آلیاژهای فلزی، گرافیت و سرامیک و همچنین صنایع هوافضا، خودروسازی و سایر صنایع. به منظور افزایش سرعت و کاهش زبری سطح و عرض شکاف، پارامترهای برش بهینه نقش مهمی در انتخاب پارامترهای خروجی دارند. در این مطالعه، پارامترهای ورودی (دبی، مدت پالس، فرکانس پالس، سرعت سیم، کشش سیم و سرعت جریان دی الکتریک) با متغیرهای خروجی (نرخ برش، فیلتر سطح و عرض) مقایسه شد. نتایج بدست آمده از تحلیل حساسیت بیانگر این است که پارامترهای مدت زمان پالس، سرعت سیم و جریان تخلیه اثرگذارترین پارامترها بر نرخ براده برداری و پارامترهای مدت زمان پالس، نرخ دی الکتریک و جریان تخلیه اثرگذارترین پارامترها بر زبری سطح می‌باشند، همچنین مدت زمان پالس، سرعت سیم و جریان تخلیه اثرگذارترین پارامترها بر عرض شکاف می-باشند. مدت زمان پالس با 72 درصد، سرعت سیم با 14 درصد و جریان تخلیه با 10 درصد بیشترین تاثیر را بر نرخ براده برداری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها