نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه اراک

2 باستادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ، ایران

چکیده

کریستال‌های فونونیک مواد مرکبی هستند که از آرایش متناوب یک یا چند ماده آخال در یک ماده زمینه متفاوت ایجاد می‌شوند. از حذف یک ردیف از آخال ها، هدایت کننده کریستال فونونیک قابل دستیابی است. در این پژوهش اثرات نقص ساختاری بر یک هدایت کننده موج با ساختار نامتجانس کریستال فونونیک بررسی شده است. ساختار مورد نظر از تکرار آخالهای فولادی در زمینه اپوکسی به وجود می آید. این ساختار از ترکیب آرایش مربعی و مثلثی تشکیل می شود. برای تحلیل ساختار فوق از روش تفاضل محدود جابجایی-مبنا در حوزه زمان استفاده شده است. تحلیل نشان می دهد ریشه‌ای که عمود بر راستای هدایت کننده نامتجانس قرار دارد، باعث تنزل طیف عبور در فرکانس‌های 102 و 123 کیلو هرتز می‌شود. همچنین هدایت کننده در حالتی که یک حفره را در بر می گیرد، تنها فرکانس 104 کیلو هرتز را هدایت می‌کند. در نهایت، حفره ای که در مجاورت هدایت کننده قرار می گیرد، اثر ناچیزی بر کاهش عبور هدایت کننده دارد.

کلیدواژه‌ها